Llonch Codina & Associats

Experiència i confiança
al servei del teu projecte.

.

Llonch Codina & Associats

Advocats i Asessors

Som un despatx d’advocats amb una dil·latada experiència assesorant als nostres clients. Durant tots aquests anys hem aconseguit prioritzar la qualitat en el servei i les persones. Actualment la creixent complexitat de les normes que regulen el món fiscal, laboral, jurídic i comptable fan imprescindible l’especialització, la formació continuada i el treball en equip. I és amb aquesta manera de fer, tracte personalitzat, atenció individualitzada, confiança i compromís amb el client, que donem assessorament de qualitat, amb agilitat i professionalitat oferint un ampli ventall de serveis i buscant en tot moment la millor solució.

.

Durant tots aquests anys hem aconseguit prioritzar la qualitat en el servei i les persones. Hem superat juntament amb els nostres clients tot tipus de situacions, acompanyant-los sempre en la direcció i gestió del seu negoci, conservant els valors i la professionaliat.

Tributari i fiscal

Assessorament, gestió i planificació integral en l’àmbit fiscal i comptable. Consultes en matèria fiscal, comptable, tributàries, assessorament previ, declaracions i liquidacions d’impostos (Impost sobre la renda, Impost sobre el Patrimoni, Impost sobre Successions, Impost sobre societats, impost sobre el Valor Afegit, etc..). Gestionem Inspeccions i revisions tributàries.

Dret Laboral

Sol·lucions personalitzades per a les necessitats de les empreses i els particulars. Confecció de nòmines, tramitacions davant la Seguretat Social, contractes i prorrogues. Procediments judicials laborals tant per empreses com per particulars. Prestacions de jubilació, viduïtat, orfenesa i incapacitats laborals.

Administració finques

Administració d’immobles arrendats, consultes, redacció i estudi de contractes d’arrendament tant d ‘habitatges com de locals de negoci. Gestió de fiances. Reclamacions en cas d’impagaments de renda. Procediments judicials de desnonament.

Transparència
Informem al client de l’abast de l’assumpte que ens planteja.
Confidencialitat
Estricte respecte al secret i l’ètica professionals.
Honestedat
Coherència i sinceritat a l’hora de valorar les qüestions.
Qualitat
Som professionals qualificats al servei dels nostres clients.

Assesorament Jurídic

Som un equip d’advocats i professionals dedicats a l’assessorament. Els nostres clients són particulars, empreses i professionals.

Civil

Assessorament, negociació i contractació civil, redacció de contractes. Constitució de societats civils i comunitats de béns. Assessorament i tramitació de tota classe d’operacions hipotecàries i registrals. Dret de família, tramitacions de separacions i divorcis, incapacitacions judicials…

Mercantil

Assessorament i contractació mercantil. Constitució i redacció d’estatuts de tot tipus de societats i entitats mercantils, clàusules estatutàries especials i d’acords entre socis. Modificacions i operacions societàries. Compravendes d’accions i participacions, separacions de socis i canvis d’òrgans d’administració per cessament o renúncia, atorgament de poders.

Herències

Assessorament i actuacions en matèria de donacions i successions. Testaments, acceptació d’herències, llegats, legítimes, actes de declaració d’hereus… Càlculs i tramitació dels impostos corresponents. Qüestions successòries, declaracions judicials d’hereus.

Tracte personalitzat
Tramitacions presencials i telemàtiques
Atenció individualitzada
Ens adaptem a les vostres necessitats.
Confiança
Constant comunicació amb els clients.
Compromís
Amplia experiència al vostre servei.

.

llonch codina advocats

ATENCIÓ TELEFÒNICA

Contacta

Aparcament gratuït

Pl. Marquilles, 3 - Baixos 08201 - Sabadell

info@llonchcodina.com

937.275.659